ನಿರ್ವಹಣೆ

ಶ್ರೀ ಪೌಲ್ ಲೋಬೋ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ & ಸಿಇಒ
ಶ್ರೀಮತಿ. ವರ್ಷಾ ಗೋಡ್ಬೋಲೆ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಿಎಫ್ಒ
ಶ್ರೀ. ಮುಖೇಶ್ ಖೇಡೇಕರ್ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಿಆರ್ ಒ
ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎ.ರಾಮ ಮೂರ್ತಿ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಸಾಜಿದ್ ಮುನ್ಷಿ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀಮತಿ ನೂತನ್ ಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ