నిర్వహణ

శ్రీ పాల్ లోబో మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ & సియిఒ
శ్రీమతి వర్షా గాడ్‌బోలే సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ & CFO
శ్రీ. ముఖేష్ ఖేడేకర్ సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ & CRO
శ్రీ S. A. రామ మూర్తి సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్
శ్రీ సాజిద్ మున్షీ సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్
నూతన్ సింగ్ కంపెనీ కార్యదర్శి శ్రీమతి