મેનેજમેન્ટ

શ્રી પોલ લોબો મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અને સીઈઓ
શ્રીમતી વર્ષા ગોડબોલે વરિષ્ઠ ઉપપ્રમુખ અને સીએફઓ
શ્રી મુકેશ ખેડેકર વરિષ્ઠ ઉપપ્રમુખ અને સીઆરઓ
શ્રી એસ.એ. રામા મુરથી વરિષ્ઠ ઉપપ્રમુખ
શ્રી સાજિદ મુનશી વરિષ્ઠ ઉપપ્રમુખ
શ્રી નુતન સિંઘ કંપનીના સચિવ